جلسه هییت مدیره جامعه استان خوزستان باریاست دانشگاه علوم پزشکی

جلسه هییت مدیره جامعه استان خوزستان با ریاست دانشگاه علوم پزشکی اهواز

بسم الله الرحمن الرحيم

 

در تاريخ ١٨/٩/٩٨ همكاران هييت مديره جامعه دندانپزشكى ايران شعبه خوزستان با  رياست محترم دانشگاه علوم پزشكى جندى شاپور اهواز جناب آقاى دكتر نظرى جلسه اى در محل دفتر رياست دانشگاه برگزار نمودند .

حاضرين اين جلسه :

دكتر على زارعى عضو هييت مديره سازمان نظام پزشكى استان

دكتر مهراب زارعى رييس هييت مديره جامعه دندانپزشكى ايران شعبه خوزستان

دكتر منصور جعفر زاده معاون هييت مديره جامعه دندانپزشكى ايران شعبه خوزستان

دكتر على شيرى عضو هييت مديره جامعه دندانپزشكى ايران شعبه خوزستان

دكتر حميد رضا عليزاده عطار عضو هييت مديره جامعه دندانپزشكى ايران شعبه خوزستان

در اين جلسه جناب آقاى دكتر على زارعى بعد معرفى حضار در جلسه به حضور رياست محترم دانشگاه شرح مختصرى از برنامه هاى جامعه بيان فرمودند .

دكتر مهراب زارعى در مورد فعاليت هاى جامعه دندانپزشكى استان توضيحات مفصلى بيان نمودند ، مجموعه فعاليت هاى انجام شده سه دسته بودند .

شرح فعاليت ها شامل :

فعاليت هاى علمى : برگزارى بيش از ٣٠ برنامه علمى و آموزشى

برگزارى يك كنگره كشور بنام كنگره دندانپزشكى جنوب غرب ايران SWIDAC در سال ٩٦

برگزارى سمينار دندانپزشكى كشورى بنام جندى شاپور در سال ٩٧

اجراى دومين كنگره دندانپزشكى  جنوب غرب ايران در سال ٩٨

فعاليت هاى صنفى : جلسات متعدد با سازمان نظام پزشكى و شهردارى و ساير ادرات استان

آقاى دكتر جعفر زاده شرحى از فعاليت هاى نيكو كارى جامعه شامل : ارايه خدمات رايگان به نيازمندان و سيل زدگان با همكارى با معاونت درمان و گروه هاى جهادى . جمع آورى كمك هاى نقدى و غير نقدى به هموطنان زلزله زده و سيل زده بيان فرمودند .

آقاى دكتر عليزاده گزارشى از سخنران كنگره بيان فرمودند .

 

در ادامه جلسه رياست محترم دانشگاه در ارتباط با مزاياى برگزارى كنگره ها در سطح استان و امكان دعوت از سخنران هاى بين المللى و اساتيد ايرانى خارج كشور مطالبى بيان فرمودند و ابراز داشتند كه دانشگاه حمايت هاى لازم را براى حمايت از كنگره هاى علمى در سطح استان خواهد نمود و از معاونت پژوهشى خواهند خواست كه در اين زمينه همكارى لازم را مبذول فرمايند . در پايان هم قول مساعدت در زمينه پيگيرى ثبت امتياز كنگره دوم اسويداك را ابراز فرمودند

 

   ارسال نظر

    

 

 

 
ارسال نظر