کنگره دوم اسویداک

دومین کنگره منطقه ای جنوب غرب با عنوان اسویداک 2 در 16 تا 18 بهمن ماه در محل هتل بوستان برگزار می گردد

   ارسال نظر

    

 

 

 
ارسال نظر