انتخابات دوره دوم انجمن

انتخابات دوره دوم انجمن در تاریخ بیستم شهریور

انتخابات انجمن دندانپزشکان در تاریخ بیستم شهریور ماه در هتل گیت بوستان اهواز یرگزار گردید و چناب آقایان دکتر مهراب زارعی دکتر منصور جعفرزاده دکتر پرویز احمدی دکتر حمیدرضا علیزاده عطار دکتر علی شیری دکتر جمشید قاسمی نژاد دکتر سید محسن حسینی گوشه به عنوان اعضاء هیئت مدیره و دکتر علاء جلالی به عنوان بازرس انتخاب گردیدند

   ارسال نظر

    

 

 

 
ارسال نظر