هیأت مدیره انجمن

معرفی اعضای هیأت مدیره انجمن

اعضای هیأت مدیره انجمن دندانپزشکی ایران شعبه خوزستان:

  • دکتر مهراب زارعی پور
  • دکتر پرویز احمدی 
  • دکتر جمشید قاسمی نژاد
  • دکتر رضا عالیپور
  • دکتر علی شیری
  • دکتر منصور جعفرزاده
  • دکتر حمید رضا علیزاده عطار
  • دکتر علی جلالی

   ارسال نظر

    

 

 

 
ارسال نظر