• پیام دبیر اجرایی کنگره

  پیام دکتر حمیدرضا علیزاده عطار دبیر اجرایی کنگره

 • پیام ریاست کنگره

  پیام ریاست کنگره دکتر مهراب زارعی

 • کنگره دوم اسویداک

  دومین کنگره منطقه ای جنوب غرب با عنوان اسویداک 2 در 16 تا 18 بهمن ماه در محل هتل بوستان برگزار می گردد

 • کنگره اسویداک

 • کنگره اسویداک 2

  مسئولین کنگره

 • کنگره اسویداک 2

  کنگره دوم اسویداک 16 الی 18 بهمن 1398 هتل بوستان اهواز