• انتساب دبیر دومین سمپوزیوم دو روزه جندی شاپور

  • دومین سمپوزیوم دو روزه جندی شاپور

  • دومین سمپوزیوم دو روزه جندی شاپور

  • دومین سمپوزیوم دو روزه جندی شاپور

  • بیلان کار سه ساله انجمن از 1395-1397

  • انتخابات دوره دوم انجمن

    انتخابات دوره دوم انجمن در تاریخ بیستم شهریور