• دومین سمپوزیوم دو روزه جندی شاپور

  انتخاب دبیر همایش چندی شاپور

 • دومین سمپوزیوم دو روزه جندی شاپور

  سمپوزیوم دو روزه جندی شاپور با عنوان دندانپزشکی مدرن 25-26 بهمن ماه هتل بوستان

 • بیلان کار سه ساله انجمن از 1395-1397

  بیلان کار سه ساله انجمن از 1395-1398

 • انتخابات دوره دوم انجمن

  انتخابات دوره دوم انجمن در تاریخ بیستم شهریور

 • بیلان کار سه ساله انجمن از 1395-1397

  بیلان کار سه ساله انجمن از 1395-1398

 • دومین سمپوزیوم دو روزه جندی شاپور

  سمپوزیوم دو روزه جندی شاپور با عنوان دندانپزشکی مدرن 25-26 بهمن ماه هتل بوستان